1. XenForo 1.5.14 中文版——支持中文搜索!现已发布!查看详情
 2. Xenforo 爱好者讨论群:215909318 XenForo专区

资源来自 xinli_zhao

 1. xinli_zhao

  xenforo 1.5.2 pathc1 2015-11-22

  xenforo 1.5.2 pathc1,安全补丁
  5/5, 1 评分
  下载:
  8
  更新:
  2015-11-23
 2. xinli_zhao

  Simplified Chinese 简体中文语言文件 1.5.0

  XenForo 及 XenForo 下载中心 简体中文语言文件
  4.88889/5, 9 评分
  下载:
  516
  更新:
  2015-09-19
 3. xinli_zhao
  0/5, 0 评分
  下载:
  3
  更新:
  2015-08-30
 4. xinli_zhao

  New Thread Button In Thread "新建主题"按钮 1.0.1

  主题页面上方导航栏中添加"新建主题"按钮
  5/5, 1 评分
  下载:
  8
  更新:
  2015-02-02